2010-08-05


رکنی حائری‌زاده - «عروسی مرسوم ایرانی»
رنگ روغن روی بوم - 200.600 - 1387