2010-08-05


رکنی حائری‌زاده - «عروسی مرسوم ایرانی»
رنگ روغن روی بوم - 200.600 - 1387

2010-08-04


کارن رشاد - بدون عنوان
اسپری و رنگ روغن روی بوم - 40.50 - 1388

2010-08-03


نیکو حاجی‌ترخانی - بدون عنوان - از مجموعه‌ی «این یک زن نیست»
رنگ روغن روی بوم - 100.120 - 1387

2010-08-02


شاهین نوروزی - بدون عنوان
آکریلیک روی بوم - 100.200 - 1387

2010-08-01رکنی حائری‌زاده - «غرق شدن کتاب حکیم عمر خیام»
رنگ روغن روی بوم - 200.300 - 1388

2010-07-31


نیکو حاجی‌ترخانی - بدون عنوان - از مجموعه‌ی «این یک زن نیست»
رنگ روغن روی بوم - 100.120 - 1387

2010-07-30


شاهین نوروزی - بدون عنوان
آکریلیک روی بوم - 146.173 - 1387

2010-07-29


نرگس هاشمی - «دلداری به زری»
ترکیب مواد روی بوم - 140.190 - 1387

2010-07-28


رکنی حائری‌زاده - «خسرو و شیرین»
رنگ روغن روی بوم - 200.250 - 1387

2010-07-27


نیکو حاجی‌ترخانی - بدون عنوان - از مجموعه‌ی «این یک زن نیست»
رنگ روغن روی بوم - 100.120 - 1387

2010-07-26


شاهین نوروزی - بدون عنوان
آکریلیک روی بوم - 150.165 - 1388

2010-07-25


نرگس هاشمی - بدون عنوان
ترکیب مواد روی بوم - 140.190 - 1387

2010-07-24


رکنی حائری‌زاده - سیزده به‌در
رنگ روغن روی بوم - 200.600 - 1388

2010-07-23


نیکو حاجی‌ترخانی - بدون عنوان - از مجموعه‌ی «این یک زن نیست»
رنگ روغن روی بوم - 100.120 - 1387

2010-07-22


شاهین نوروزی - بدون عنوان
آکریلیک روی بوم - 145.150 - 1388